ویژه

ضایعات آهنی

ضایعات آهن ویژه

شامل ورق روغنی سیاه و بدون زنگ زدگی، تکه نبشی، سر تیرآهن، انواع میلگرد و چهار پهلوی کوتاه قد، تکه ناودانی، ناره ورق های ضخیم، لوله سیاه ضخیم ، کناره های ورق های ضخیم، انواع تسمه های آهنی ضخیم، قالب های بتنی(با کسر)، پرسی میلگرد، رینگ اتومبیل، موتور یخچال پله شده(با کسر).