ضایعات روغنی

ضایعات آهنی

ضایعات آهن روغنی :

به ورق هایی که به روش کار سرد تولید می شوند و در صنایع تولید قطعات خودرو و ماشین سازی و ... کاربرد دارند.