مقالات آهن قراضه

مقاله آهن قراضه

مقاله آهن قراضه

17 دی 1397

جایگاه قراضه در تولید فولاد محدودیت منابع طبیعی در عرضه مواد و انرژی و پذیرش پسماندها، پساب‌ها و انتشارات و از سوی دیگر رشد جمعیت و افزایش تقاضا باعث شد رویکردهای مختلفی نسبت به تعامل پایا و پویای محیط طبیعی و جامعه انسانی وجود داشته باشد و جدیدترین رویکرد نسبت به این موضوع با عنوان «اقتصاد مدور» مطرح شده است. بر اساس این رویکرد لازم است کمترین برداشت از منابع طبیعی انجام شود و منابع برداشت شده به طور بهینه استفاده شوند؛ در انتها نیز کمترین پسماندها و انتشارات با...