چشم انداز و ماموریت ها

چشم انداز آهن قراضه ملی ایران

 

ارزش های سازمانی آهن قراضه ملی ایران

به رسميت شناختن حقوق دیگران و حفظ کرامت انسانی افراد

داشتن رفتار منصفانه و به دور از تبعيض همراه با خوشرویی و حفظ آبروی افراد

همسوسازی و هماهنگی میان اهداف شرکت و اهداف شخصی کارکنان در ایجاد تعادل بین کار و زندگی و ایجاد رضایتمندی کارکنان و خانواده های آنان

راستی و شفافيت در گفتار و کردار و حفظ اسرار سازمان و افراد

تعالی جویی مستمر در تمام ابعاد شرکت و ارتقای شغلی کارکنان، بهبود کیفیت محصولات و کسب رضایت مشتریان

تفویض اختيار و جلب مشارکت افراد در تصميم گيری و انجام امور

ارتقای توانمندی های شخصی و بکارگيری دانش و مهارت کسب شده در انجام وظایف فردی و گروهی

عارضه یابی و به چالش کشيدن وضع موجود و پیشنهاد و اجرا ایده خلاقانه جهت بهبود عملکرد

انعطاف پذیری در مقابل تغييرات و ایده های نو

وفاداری و تعلق خاطر به سازمان و ترجيح منافع‌سازمان به منافع‌فرد

مراقبت و وجود حس مسئولیت و پاسخگویی در قبال حقوق سهامداران، مشتریان و ذینفعان سازمان

قانون‌گرایی و اجرای قوانین سازمانی وضع شده توسط مدیران شرکت

افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی‌انسانی و حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی

توسعه فرهنگ یادگیری، نوآوری، خلاقیت، بهبود مستمر، کارگروهی و مشارکت جمعی، دانش محوری، مسئولیت پذیری و مشتری مداری