تاریخچه شرکت آهن قراضه ملی ایران

شرکت آهن قراضه ملی ایران با شناخت نیازصنعت و جامعه در زمینه بازیافت ضایعات فعالیت خود را از سال 1394آغاز نموده و در تاریخ1/5/1396فعالیت خود را به صورت رسمی واقع در باقر شهر، نبش شهرسنگ آغاز

نموده است. این شرکت مجهز به دستگاه های پیشرفته چنگ و پرس؛ برش و ... می باشد.

خرید این شرکت با شرکت در مزایدات ، ارتباطات با مشتریان و شناسایی مراکز ضایعات در تهران، ضایعات موردنیاز را خریداری می نماید. مشتریان می توانند با برقراری ارتباط تلفنی، تلگرام ،سایت و اینستاگرام با ما ارتباط برقرار نمایند.